• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon

ตรวจและรักษาไวรัสตับอักเสบซี
ในศูนย์บริการสุขภาพชุมชน 

ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการการศึกษาซีฟรี

พันธสัญญาและเป้าหมายการดำเนินโครงการ

พื้นที่การทำงานของโครงการในประเทศไทย

ผลงานของเราในเดือนมีนาคม 2563 

Untitled-9.png
Untitled-9.png
Untitled-9.png

887

454

94.3%

จำนวนคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

 

จำนวนคนที่เข้ารับ
การรักษาไวรัสตับอักเสบซี

 

เปอร์เซ็นต์ของคนไข้
ที่รักษาหาย

 

ร่วมงานกับเรา

ตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับในขณะนี้

Chiang Mai