top of page

สบยช. เยี่ยมชมโครงการวิจัย C-FREE-CSEA ภาษีเจริญ19 กันยายน 2566 คณะนายแพทย์และเจ้าหน้าที่จาก สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการวิจัย C-FREE-CSEA ณ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โดยมี นายแพทย์เอกพจน์ ทองมี แพทย์วิจัย และ คุณเบญจมาส อินทรบุตร ผู้ประสานงานวิจัย พร้อมทีมงาน APASS ให้การต้อนรับ


สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช) มีแนวคิดริเริ่มการให้บริการตรวจและรักษาไวรัสตับอักเสบบีและซี แบบ One-Stop-Service จึงได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานโครงการวิจัย C-FREE-CSEA ซึ่งให้บริการตรวจคัดกรองและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีในศูนย์บริการสุขภาพชุมชน โดยความร่วมมือกับองค์กรชุมชนที่ให้บริการลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm-Reduction Services)


กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม หรือ APASS องค์กรพันธมิตรของโครงการวิจัย CFREECSEA เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่ทำงานเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบและอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติดดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Yorumlar


bottom of page