รูปแบบการให้บริการ

ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดสารเสพติดเข้าสู่ร่างกาย เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคไวรัสตับอักเสบซีมากที่สุด ในประเทศไทยมีผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 80-90 ของผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ในปัจจุบันนี้โรคไวรัสตับอักเสบซีสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ยังมีข้อจำกัดในด้านการให้บริการในภาคส่วนของรัฐที่จะให้บริการรักษาในผู้ป่วยที่เลิกสารเสพติดแล้วเท่านั้น ทำให้การเข้าถึงการรักษาเป็นไปได้ยาก รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยที่ยังใช้สารเสพติดมักจะถูกปฏิเสธการรักษา
 

โครงการการวิจัยปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบซี (ซีฟรี) เป็นโครงการแรกที่ให้บริการตรวจคัดกรองและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด ในศูนย์บริการสุขภาพชุมชน โดยรักษาด้วยยาสูตรผสมคือ โซฟอสบูเวียร์ (400 มิลลิกรัม) และ เวลพาทาสเวียร์ (100 มิลลิกรัม) ที่มีประสิทธิภาพการรักษาสูง ซีฟรีตั้งอยู่ในศูนย์บริการสุขภาพชุมชนของเครือข่ายพันธมิตรของโครงการ คือ มูลนิธิโอโซน มูลนิธิรักษ์ไทย เครือข่ายผู้สารเสพติดแห่งประเทศไทย (ทีดีเอ็น)   

นอกเหนือจากการให้บริการตรวจและรักษาไวรัสตับอักเสบซีแล้ว ซีฟรียังให้บริการตรวจเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบบีโดยพยาบาลวิจัยผู้ที่ได้รับการอบรมเฉพาะทาง หากพบว่ามีผลการตรวจสารภูมิต้านต่อเชื้อเอชไอวีหรือไวรัสตับอักเสบบีเป็นบวก จะได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาล/ศูนย์วิจัยที่เป็นเครือข่ายของโครงการหรือรับส่งต่อ เพื่อเข้ารับการรักษาตามแนวทางการรักษาของประเทศ สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรักษาไวรัสตับอักเสบซี แพทย์วิจัยจะเริ่มให้การรักษาด้วยยา โซฟอสบูเวียร์/เวลพาทาสเวียร์ ที่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่เริ่มรักษาด้วยยาแล้วจะมีนัดทุกๆ 3 เดือน เพื่อตรวจประเมินการติดเชื้อซ้ำ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อซ้ำก็จะได้รับการรักษาซ้ำอีกด้วยสูตรยาเดิม

โครงการวิจัยปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบซี
ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี อ้างอิงจากจำนวน
ผู้เข้ารับบริการในศูนย์บริการสุขภาพชุมชน

ผู้เข้ารับการรักษาเดินทางจากหลากหลายจังหวัดเพื่อเข้ารับการรักษา
 ในโครงการวิจัยปลอดจากโรคไวรัส

ตับอักเสบซี

ผู้เข้ารับการรักษาทุกคนที่เข้ารับการรักษาอย่างเต็มรูปแบบ ได้รับการยืนยันว่าหายขาดจากโรคไวรัสตับอักเสบซี

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. องค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการรักษาไวรัสตับอักเสบซีในโครงการวิจัยปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบซีให้แก่ผู้ใช้สารเสพติดและคู่ในชุมชน
2. พยาบาลวิจัยในศูนย์บริการสุขภาพชุมชน ให้คำปรึกษาและตรวจหาไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสตับอักเสบบีและเอชไอวี
3. ผู้ที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรังเข้าพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและติดตามการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีที่คลีนิคในศูนย์บริการสุขภาพชุมชน
4. เมื่อกินยาต่อเนื่องจนครบแล้ว หลังจากนั้นอีก 12 สัปดาห์พยาบาลวิจัยตรวจยืนยันผลการรักษาว่าปลอดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีด้วยการตรวจหาปริมาณไวรัส
(ไวรัลโหลด) เพื่อยืนยันผลการรักษา ที่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน
 

แผนดำเนินงานในอนาคต

เพิ่มความสามารถในการรองรับผู้ป่วยที่มีความต้องการที่จะรับการรักษาที่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนมากขึ้น

เปิดศูนย์บริการเพิ่มเติมแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางภาคเหนือมากขึ้น 

ติดต่อเรา

อีเมลล์: info@dreamlopments.com

โทรศัพท์: +66 (2) 055 1360

ที่อยู่: ดรีมลอปเม้นท์ จำกัด
HQ 252 อาคาร SPE, ชั้น 10,
พหลโยธิน, สามเสนใน,
กรุงเทพมหานคร 10400

สมัครรับข่าวสารรายเดือน